Právní ujednání

Právní ujednání

 

I. UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Tento ubytovací řád se vztahuje na pronájem apartmánu v Residenci U Mecenáše.
 2. Apartmán může být pronajat pouze hostovi, kterého řádně přihlásíme. Za tímto účelem nám předloží host v naší kanceláři v době od 8:30h do 11h nebo mimo tyto hodiny v naší restauraci, svůj platný občanský průkaz (platný cestovní pas). My vystavíme ihned při nástupu hosta platný daňový doklad o úhradě poskytovaných služeb, který zároveň slouží jako doklad o ubytování. Host od nás obdrží klíč od pokoje a vchodu do ubytovací části residence.
 3. Při ukončeni pobytu je host povinen odevzdat klíče od svého pokoje a vstupu do residence.
 4. Prodloužení pronájmu musí ubytovaný host učinit nejpozději do 17:00 hod. den před původně plánovaným odjezdem.
 5. Požádá-li host o prodloužení pronájmu, můžeme mu, pokud je to možné s ohledem na následující rezervace, vyhovět, popřípadě nabídnout i jinou ubytovací kapacitu než tu, ve které byl původně ubytován.
 6. Na základě objednávky (telefonické či písemné – dle délky pronájmu) je hostovi rezervován apartmán nejdéle do 23.00 hod., dohodnutého dne. Pozdější hodina ubytování musí být výslovně předem dohodnuta.
 7. Doba pronájmu apartmánu začíná v 15.00 hod. dohodnutého dne.
 8. Host má právo pokoj užívat po dobu, kterou si s námi sjednal a kterou řádně uhradil. Poslední den pronájmu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hodin dopoledne. Uvolní-li host pokoj až po 11.00 hod., můžeme mu naúčtovat pronájem i za následující den.
 9. Host, který požaduje pronájem apartmánu před jedenáctou hodinou dopolední a apartmán nemohl být z tohoto důvodu předešlou noc pronajat, platí pronájem i za celou předcházející noc.
 10. Při dřívějším příjezdu nebo pozdějším odjezdu si host po domluvě může uschovat zavazadla v kanceláři residence.
 11. V apartmánech nebo společenských prostorách residence nesmí host bez našeho souhlasu přemísťovat zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace.
 12. V residenci může host přijímat neubytované osoby (návštěvy) pouze v době od 9.00 hod. do 22.00 hod.
 13. Pokud si host pronajme apartmán, je povinen v den příjezdu zkontrolovat si inventární seznam, který je v každém apartmánu a zjištěné rozdíly nám ihned nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.
 14. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v residenci vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holicí strojky, masážní strojky, sušiče vlasů).
 15. Psi a jiní domácí mazlíčci u nás pobyt nemají povolený.
 16. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je host povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID!!! V residenci nejsou povoleny rozlučkové párty se svobodou.
 17. V residenci je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 18. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku residence odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.
 19. Odpadky všech druhů je host povinen dávat na vyhrazená místa a do určených nádob.
 20. Za pronájem apartmánu je host povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný v den příjezdu.
 21. Residence nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem residence.
 22. V celém objektu residence je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ pod pokutou 100€.
 23. Host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jakýmkoliv způsobem poruší uvedená ustanovení, má residence právo ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.

 Ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 21.3.2016

 

II. COPYRIGHT

 

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek www.umecenase.com, to je zejména texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách společnosti patřících do JV Gastro Praha s.r.o. jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů. Jakýkoli obsah těchto webových stránek nesmí být ve smyslu příslušných právních předpisů užíván bez souhlasu a/nebo licence oprávněné osoby. To neplatí, umožňuje-li takové užití výslovně zvláštní právní předpis.

Na webových stránkách www.umecenase.com může být také uveřejněn obsah, který podléhá právům třetích osob. JV Gastro Praha s.r.o. si zajistila souhlas/licenci oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K dalšímu užití ve smyslu příslušných právních předpisů je nutné zajistit si souhlas držitele (vlastníka) daného práva.

 

III. INFORMACE O PRÁVECH A VLASTNICTVÍ

 

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna obchodní označení na webových stránkách www.umecenase.com chráněna dle zvláštních právních předpisů a jejich užití je možné pouze se souhlasem oprávněné osoby. Toto platí zejména pro ochranné známky a obchodní označení používaná společnostmi JV Gastro Praha s.r.o., firemní loga, emblémy a jiné.

Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek www.umecenase.com se neuděluje žádný souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.